JOKA
JOKA
Locutor

GINA
GINA
Locutora

RICARDO
RICARDO
Locutor

MARIETTE
MARIETTE
Locutora

LINDA
LINDA
Locutora

FATY
FATY
Locutora

Carlos Santos
Carlos Santos
Locutor

Alex Caneiras
Alex Caneiras
Locutor

Anunciantes